Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-1 °C
Agaty, Dalii, Sobiesława
czwartek, 07 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM”

Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza rozpoczęcie naboru uzupełniającego uczestników do projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili przystępowania do projektu należy do jednej z następujących grup docelowych:
a) rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 135 z późn. zm.) – w niniejszym naborze uzupełniającym planowany jest
nabór 7 rodzin zastępczych;
b) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.); o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia – w tym przypadku należy posiłkować się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, określającym stopień upośledzenia (umiarkowany, znaczny lub głęboki) - w niniejszym naborze uzupełniającym planowany jest nabór 1 osoby niepełnosprawnej;
c) dzieci/młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z bardzo dobrymi wynikami w nauce, których średnia ocen za rok szkolny 201 3/2014 wynosiła min. 4,5 oraz w przypadku których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w gospodarstwie domowym, za ostatni zamknięty rok rozliczeniowy (2013 r.) był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (czyli 1299 PLN) - w niniejszym naborze uzupełniającym planowany jest nabór 1 osoby z tej grupy docelowej;
2. Kandydat ubiegający się o udział w projekcie musi spełniać następujące warunki:
a) należeć do jednej z grup docelowych określonych w pkt. 1;
b) mieszkać jak i prowadzić gospodarstwo domowe na terenie powiatu gliwickiego;
c) nie posiadać dostępu do internetu lub w przypadku gospodarstw posiadających dostęp do internetu w momencie przystępowania do projektu – wykazać inne aspekty zagrożenia wykluczeniem cyfrowym (np. mierną znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej) oraz złożyć zobowiązanie o utrzymaniu dostępu do internetu w okresie realizacji projektu oraz utrzymania jego trwałości, tj. do 31 lipca
2020 r.;
d) złożyć zobowiązanie do stosowania zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie
„Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”;
e) złożyć zobowiązanie do udziału min. 1 osoby z gospodarstwa domowego w szkoleniu komputerowym
realizowanym w ramach Projektu oraz wykorzystywania powierzonego sprzętu z dostępem do internetu zgodnie
z niniejszym regulaminem.
3. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa w/w Regulamin dostępny na stronach internetowych www.powiatgliwicki.pl i www.pcpr-gliwice.pl oraz w Wydziale Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (pokój 366), a także w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Dokumenty należy złożyć w:
Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 13.30 – decyduje data wpływu wniosku.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych www.powiatgliwicki.pl
i www.pcpr-gliwice.pl oraz w Wydziale Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (pokój
366).
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
(pokój 366), nr tel. 32 230 68 64 lub 32 338 37 19, e-mail: e.hajduk@starostwo.gliwice.pl lub
s.blaszczyk@starostwo.gliwice.pl.

 

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry