Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
0 °C
Dionizji, Leontyny, Mikołaja
środa, 06 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Czym jest ZIT? Zintegrowane Podejście Terytorialne w Gminie Toszek.

Polityka spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 obfituje w różne narzędzia skierowane do określonych typów terytoriów, w tym wprost do miast, bądź szerzej miejskich obszarów funkcjonalnych. Jest to wynikiem zastosowania podejścia terytorialnego, u którego podstaw stoi teza, że interwencje dostosowane do określonych typów terytoriów są bardziej efektywne niż interwencje tradycyjne.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele
i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W Programie Regionalnym Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w następujących obszarach:

 • zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”,
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,
 • poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
  i mieszkaniowym,
 • wzrost atrakcyjności transportu publicznego,
 • zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów,
 • rozbudowa systemu oczyszczania ścieków,
 • ochrona zasobów naturalnych,
 • poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na obszarach rewitalizowanych,
 • zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

W ramach ZIT wspierana będzie m.in. realizacja przedsięwzięć integrujących działania „miękkie” finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz działania inwestycyjne wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w szczególności na zwiększenia spójności społecznej i rewitalizacji.

Podstawą interwencji w ramach ZIT Subregionu Centralnego jest strategia, która uwzględnia wspólne strategiczne wybory uzgodnione przez jednostki wchodzące w skład partnerstwa. Jej cele pozostają w spójności z celami Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przez około 2 lata przedstawiciele magistratu toszeckiego uczestniczyli w spotkaniach, seminariach związanych z wypracowaniem swojego zakresu interwencji, które wynikały
z bezpośrednio wskazanych potencjałów problemowych Gminy Toszek, a zarazem zapewniających efektywność, a także możliwości realizacji projektów w formule zintegrowanej. W ramach powyższych działań wypracowano następujące projekty dla Gminy Toszek:

 

 

 Tytuł: Eko Toszek - Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Toszek.

Źródło finansowania: 85 % EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna.

Cel projektu: ograniczenie  emisji CO² w wyniku zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez zakup i wybudowanie małych mikroinstalacji fotowoltaicznych dla 9 budynków użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowe: Toszek, Paczyna, Pniów, świetlice wiejskie: Pniów, Boguszyce, Wikowiczki, Ochotnicze Straże Pożarne: Pniów, Wilkowiczki, Ciochowice) w Gminie Toszek.

Wartość projektu: 440.503.35 zł

 

Tytuł: Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale,  Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej, Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku.

Źródło finansowania: 85 % EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet V Ochrona Środowiska  i Efektywne Wykorzystanie Zasobów.

Cel projektu: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej rni równoległej deszczowej. Kanalizacja obejmie następując odcinki ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie Skłodowskiej, Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu:162 osób  dodatkowo korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu: sieć kanalizacyjna na odcinku około 2,4 km. Wyzwaniem niniejszego projektu jest Ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego i miejskiego poprzez wspólne inwestycje: podnoszenie jakości wód – budowa systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Niniejszy projekt przyniesie pożądany efekt ekologiczny w skali całego obszaru i dopełni obecnie realizowaną inwestycję związaną z bezpieczną siecią wodno-kanalizacyjną na obszarze Metropolii Górnośląskiej.

Wartość projektu: 3.225.330,25 zł

 

Tytuł: „Parkuj i jedź – Toszeckie Centrum Przesiadkowe”

Źródło finansowania:  85% EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet  IV Efektywność Energetyczna OZE i gospodarka niskoemisyjna) – planowany

Cel projektu: zagospodarowanie przestrzeni publicznej  wokół dworca PKP w Toszku na potrzeby stworzenia Toszeckiego Centrum Przesiadkowego – Parkuj i jedź). Stworzenie Toszeckiego Centrum Przesiadkowego obejmuje poniższe działania: powstanie parkingu dla samochodów  wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym i infrastrukturą Park & Raid, powstanie ścieżki rowerowej na stworzenie miejsc postojowych dla rowerów, którymi poruszają się przede wszystkim mieszkańcy okolicznych wsi, a także ze względu na położenie dworca PKP w odległości ok. 1 km od centrum miasta – ukształtowanie terenów zielonych wokół istniejącego budynku dworca PKP (w tym zagospodarowanie skweru).

Wartość projektu: 3.647.058 zł

 

Tytuł: „Kompleksowa modernizacja zdegradowanego budynku przeznaczonego
na potrzeby utworzenia Centrum Dziennego Pobytu dla osób starszych i osób niepełnosprawnych w Gminie Toszek”.

Źródło finansowania: EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet X Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna i Zdrowotna)

 Cel projektu: kompleksowa modernizacja zdegradowanego budynku na potrzeby utworzenia Centrum Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych 
w Gminie Toszek. Centrum  będzie placówką świadczącą kompleksowe usługi z zakresu opieki, rehabilitacji, terapii i poradnictwa specjalistycznego oraz wyżywienia, usług higienicznych wraz z dowozem i odwozem osób starszych  z miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania. Centrum prowadzić będzie swoje działania dla ok 40 uczestników w trybie dziennym. W ramach działań finansowanych z projektu przewidziano również doposażenie Centrum w niezbędny sprzęt itp.

Wartość projektu: 259.912.75 zł

 

Tytuł: „Likwidacja istotnych problemów społecznych na obszarach rewitalizowanych poprzez kompleksową modernizację w zdegradowanych budynkach świetlic sołeckich w Gminie Toszek”

Źródło finansowania: EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie Społeczne 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT).

 Cel projektu: uruchomienie na terenie każdego z Sołectw (max. 10) Sołeckich Programów Aktywności Społecznej w budynkach Sołectw z możliwością zakup niezbędnego doposażenia. W ramach Programów uruchomienie zostaną: Świetlica opiekuńczo wychowawcza, Klub Seniora, Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, porad specjalistycznych, warsztatów, gier, zabaw, konkursów i imprez. Celem programu będzie zaktywizowanie społeczności lokalnej do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Wartość projektu: 1.028.050.00

 

Planowane projekty zostaną zrealizowane przez  magistrat toszecki w latach 2016-2018, a ich realizacja wzmocni zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny naszej Gminy.

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry