Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
24 °C
Henryka, Igi, Włodzimierza
poniedziałek, 15 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Przed nami absolutorium - jedna z najważniejszych uchwał Rady Miejskiej

 

Zanim radni przystąpią do analizy wykonania budżetu, zapoznają się ze szczegółowym sprawozdaniem opracowanym na polecenie Burmistrza przez Skarbnika Gminy. Warto podkreślić, że sprawozdanie z realizacji toszeckiego budżetu za rok 2015 liczy 113 stron! Najpierw zapozna się z nim komisja rewizyjna, a dopiero później ostateczną decyzję podejmą wszyscy radni. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Miejskiej nad Burmistrzem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Burmistrza. Podkreślmy, że obydwa organy: Burmistrz i Rada Miejska ściśle współdziałają zarówno na etapie tworzenia, jak i realizacji budżetu. Burmistrz przygotowuje projekt uchwały budżetowej, natomiast ostateczny kształt nadają jej radni. Niektóre zmiany w budżecie, które okazują się konieczne w ciągu roku, mogą być dokonywane przez Burmistrza, inne - tyko przez Radę. Przyjęcie absolutorium jest dalszym ciągiem tego stałego współdziałania i współpracy. Jest to jednak też okazja, aby bardziej szczegółowo przejrzeć niektóre części budżetu.

pieniadze.jpeg

Jak zatem skonstruowany jest budżet naszej Gminy i skąd bierze się główna część środków, którymi w ciągu roku dysponuje Burmistrz? Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, opiera swój budżet na dwóch głównych źródłach: dochodach własnych oraz na proporcjonalnym udziale w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W szczegółach (choć również w zaokrągleniu) wygląda to następująco:

KATEGORIA DOCHODÓW

KWOTA

Część oświatowa subwencji ogólnej

ok. 8 mln.

Udział (37,5%) w podatku dochodowym od osób fizycznych

ok. 5 mln.

Podatek od nieruchomości

ok. 4 mln

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

ok. 2,3 mln

Dotacja - pomoc społeczna ok. 2,2 mln

ok. 2,2 mln

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

ok. 2 mln

Podatek rolny

ok. 1 mln

Wpływy ze sprzedaży mienia

ok. 1 mln

Inne

 
 

Posługując się kwotami zaokrąglonymi można przyjąć, że całoroczny budżet Toszka to kwota ok. 30 mln złotych. Wydatkowanie tych środków odbywa się w trybie bardzo szczegółowych procedur. Wydanie nawet jednej złotówki środków publicznych wymaga zachowania ściśle określonego trybu. Nie wystarczy, że dany wydatek został w budżecie przewidziany, musi on jeszcze zostać prawidłowo udokumentowany. Samo techniczne wydatkowanie środków, czyli najczęściej - przelew bankowy, też jest procedurą rozbudowaną, rozpisaną na kilka osób. Wszystko po to, aby środki publiczne wydawać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Dla przykładu prezentujemy fragment sprawozdania w zakresie wydatków związanych z działalnością szkół podstawowych za rok 2015. Na tym poziomie szczegółowości opisane zostały w sprawozdaniu wszystkie wydatki (stąd te 113 stron!), jakie poniesiono u nas ze środków publicznych w roku 2015.

OPIS WYDATKÓW - Szkoły Podstawowe

KWOTA

Pokrycie kosztów lekcji religii w kościele ewangelicko - augsburskim

888,60

Dodatki mieszkaniowe wiejskie

230.746,23

Pomoc zdrowotna i świadczenia rzeczowe

23.528,23

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce

5.248,00

Wynagrodzenia pracowników

3.373.235,85

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

276.989,98

Składki na ubezpieczenie społeczne

626.534,75

Składki na Fundusz Pracy

75.116,89

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych

2.351,38

Zakup opału środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, licencji, programów

75.599,12

Dotacja podręcznikowa na zakup materiałów (papier tonery)

274,01

Zakup komputerów do pracowni komputerowej, tablicy interaktywnej, projektora

68.096,80

Zakup materiałów do remontów bieżących

19.975,95

Pozostałe zakupy (paliwo, gaśnice, przedłużacz, karnisz, legitymacje służbowe, środki opatrunkowe itp.)

13.677,95

Zakup pomocy naukowych (zestaw do ćwiczeń sportowych, gry edukacyjne, filmy DVD)

3.297,49

Zakup książek

666,48

Dotacja na zakup podręczników dla klas II i IV

27.336,85

Zakup pomocy naukowych w ramach programu „Edukacja włączająca”

5.739,00

Zakup książek w ramach programu „książki naszych marzeń”

3.966,62

Zwrot dotacji nadmiernie przekazanej w roku poprzednim

579,96

Zakup energii, wody, gazu

233.698,69

Naprawy laptopa, pralki, kopiarki itp.

5.241,73

Usługa konserwacji kopiarki, systemu alarmowego, gaśnic itp.

5.410,69

Zakup usług medycznych

5.462,00

Różne opłaty (pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za kanalizację, przeglądy techniczne budynków, aktualizacje programów i licencji, pozostałe usługi)

59.941,10

Opłata za telefony stacjonarne, internet

9.198,53

Ekspertyza placówek oświatowych

7.999,92

Koszty podróży krajowych

5.272,94

Ubezpieczenie mienia szkół

5.602,00

Odpis na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych

234.490,00

Odsetki od zobowiązań w związku z przeprowadzoną kontrolą

853,63

Szkolenia pracowników

3.445,00

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod plac zabaw

30.000,00

RAZEM

5.440.466,39

 

O terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej, a także o terminach sesji plenarnych informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych. Wszystkich zainteresowanych tematem finansów Gminy zapraszamy też do śledzenia Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie na bieżąco publikujemy zarządzenia i uchwały dotyczące finansów.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry