Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
1 °C
Dionizji, Leontyny, Mikołaja
środa, 06 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Z myślą o przyszłości - pozyskane edukacyjne projekty

FlagaUE.jpeg

Celem pierwszego projektu pn. "Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w Gminie Toszek"  jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w obszarze rozwijania wśród dzieci kompetencji kluczowych oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu, tj. od IX 2016 do VI 2018 poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych dostosowanych do potrzeb uczniów. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Projekt umożliwi zorganizowanie zajęć wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia w ramach: edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, matematyki i języka angielskiego. Zajęcia te będą prowadzone metodami aktywizującymi, eksperymentalnymi przy wykorzystaniu TIK. Ponadto dla najstarszych uczniów przewidziano włączenie do stacjonarnego nauczania blended learningu, co ma wpłynąć na jakość organizowanych zajęć, ale też na ich atrakcyjność. Utworzenie pracowni przyrodniczej wpłynie na modyfikację programów nauczania, tak by zajęcia dydaktyczne były realizowane poprzez eksperymenty. Cała koncepcja zajęć przewidzianych w projekcie będzie oparta o nowoczesne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i nowe rozwiązania metodyczne. Dzięki takiemu zaplanowaniu wsparcia poprawią się warunki realizacji zajęć w szkole przy jednoczesnym wzroście jakości tych zajęć. Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia specjalistyczne co pozwoli na wyrównywanie braków edukacyjnych poprzez indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całość działań wynika z potrzeb szkół i stanowi przemyślaną koncepcję gminy Toszek prowadzącą do wzmocnienia jakości oferty edukacyjnej świadczonej w gminie. Działania zmierzające w kierunku podnoszenia efektów kształcenia w gminie Toszek zostały zaplanowane wspólnie ze szkołami, a dofinansowanie ze środków unijnych umożliwi ich realizację. Kwota dofinansowania wynosi 303.294,00 zł (90% – dofinansowanie RPO, 10% – wkład własny Gminy)

W przypadku drugiego projektu "Gimnazjum w Toszku – z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" działania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic uczęszczających do Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w powiązaniu z podniesieniem efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w tej szkole. Projekt będzie realizowany od IX 2016 do VI 2018 poprzez zadania związane z organizacją różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w językach obcych. Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zaplanowany projekt jest zgodny z celem szczegółowym RPO WSL, co oznacza iż przyczyni się do jego realizacji, zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języka obcego. Zajęcia te będą prowadzone metodami aktywizującymi przy wykorzystaniu technik eksperymentalnych, pokazowych oraz narzędzi TIK. Ponadto przewidziano włączenie do stacjonarnego nauczania blended learningu, co ma wpłynąć na jakość organizowanych zajęć, ale też uczyć uczniów podejmowania odpowiedzialności za własną naukę, co jest niezmiernie ważne w kontekście uczenia się przez całe życie. Ponadto dzięki utworzeniu pracowni matematycznej nauczyciele zmodyfikują swoje programy nauczania, tak by obowiązkowe zajęcia dydaktyczne były realizowane w nowo powstałej pracowni. Cała koncepcja zajęć dodatkowych przewidzianych w projekcie będzie oparta o nowoczesne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i nowe rozwiązania metodyczne. Pozwoli to na złagodzenie deficytów edukacyjnych poprzez indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wsparcie udzielone uczniowi zostanie dopełnione doskonaleniem przez nauczycieli swoich umiejętności zawodowych. Kwota dofinansowania wynosi 325.272,50 zł (90% – dofinansowanie RPO, 10% – wkład własny Gminy)


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry