Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
4 °C
Antoniego, Gracji, Lucjana
czwartek, 13 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Kolejny dokument strategiczny w naszej Gminie!

Diagnoza społeczno-gospodarcza gminy, diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych, problemy społeczne, problemy gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, cele rewitalizacji i kierunki działań – zagadnienia te stanowią między innymi treść opracowanego dokumentu.

Proces opracowania Programu Rewitalizacji prowadzony był pod przewodnictwem firmy konsultingowej EU-Consult z Gdańska. Aby powstały dokument stanowił vademecum wiedzy i był drogowskazem rozwoju poszczególnych obszarów oraz by stanowił kompendium wiedzy o gminie przeprowadzono cykl spotkań konsultacyjnych oraz warsztatów strategicznych.. Utworzono 5 grup roboczych: do spraw społecznych, środowiska, infrastruktury, gospodarki, przestrzeni. Przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy, którzy wskazali nurtujące ich problemy, potrzeby i oczekiwania. W przeprowadzonej ankiecie telefonicznej wzięło udział łącznie 200 osób, w tym 94 kobiety (47%) oraz 106 mężczyzn (53%). Ponad połowę badanych stanowili mieszkańcy Toszka (55,00%, tj. 110 osób). Nieco mniejszy udział przypadł na osoby zamieszkałe w Kotulinie (10,00%), Pisarzowicach (8%), Pawłowicach (7,00%) oraz Sarnowie i Paczynie (po 6,00%). Pojedynczy respondenci jako miejsce swojego zamieszkania podali Paczynkę, Ciochowice, Wilkowiczki, Pniów, Płużniczkę, Ligotę Toszecką oraz Boguszyce.

Wśród badanej populacji nie odnotowano przedstawicieli Proboszczowic i Kotliszowic. Ankietowani zostali poproszeni o ogólną ocenę stanu społeczno-gospodarczego poszczególnych miejscowości, o wskazanie problemów w ramach których należy podjąć działania rewitalizacyjne, o wskazanie miejscowości, w których działania z zakresu rozwoju społecznego są najbardziej potrzebne oraz o wskazanie problemów w obszarze gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. Zdaniem badanych efektami przeprowadzonego procesu rewitalizacji powinna być przede wszystkim poprawa stanu infrastruktury drogowej i technicznej, zwiększenie liczby miejsc pracy i jednoczesny spadek bezrobocia, pozyskanie nowych inwestorów, poprawa bezpieczeństwa na ulicach, bardziej wykształcona społeczność, odnowa zabytków miasta, rozwój mikro i małej przedsiębiorczości oraz zwiększenie integracji mieszkańców, rozszerzenie bazy sportowej czy włączenie społeczne osób wykluczonych. Wśród innych pojawiały się: naprawa mostu, budowa placu zabaw, wyższe płace czy montaż solarów.

Wśród zgłoszonych pomysłów rewitalizacji naszej gminy znalazły się między innymi: rewitalizacja Domu Bractwa Strzeleckiego jako Muzeum Guttmanna, rewitalizacja parkingu przy zamku, rewitalizacja parku przy cmentarzu i parku pod zamkiem, rewitalizacja pomników przyrody, adaptacja parku przy cmentarzu na Dolinę Sportu, rewitalizacja wieży ciśnień oraz wiele innych.

Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ujęte w dokumencie, do poszczególnych przygotowano fiszki i zakwalifikowano je jako projekty kluczowe Programu. Wśród nich są między innymi: „Rewitalizacja społeczna aktywności lokalnej mieszkańców z Gminy Toszek”, „Kompleksowa modernizacja zdegradowanego budynku przeznaczonego na potrzeby utworzenia Centrum Dziennego Pobytu dla osób starszych i osób niepełnosprawnych w Gminie Toszek”, „Utworzenie i prowadzenie Centrum Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych  w Gminie Toszek”, „EKO-TOSZEK – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek”, „Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Gliwicka, Tarnogórska, Gustawa Morcinka, Strzelecka w Toszku”, „Utworzenie mieszkań komunalnych w Paczynie”, „Rewitalizacja krajobrazowego parku miejskiego im. Ludwiga Guttmanna w Toszku”, „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowo-przyrodniczego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”.

Na przełomie kwietnia i maja opracowany program rewitalizacji został poddany konsultacjom społecznym, które przeprowadzono w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przy pomocy formularza elektronicznego, organizacji spotkania konsultacyjnego oraz w formie debaty. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wniesiono uwag, propozycji, wniosków.

Pomysły trzeba wcielić w czyn. Jednak nie wszystkie i nie od razu, o czym w głównej mierze decydują środki finansowe własne jak i te możliwe do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Nie mniej jednak posiadanie przez Gminę Programu Rewitalizacji podnosi wartość punktową w składanych wnioskach.

Wszystkim osobom, które uczestniczyły w pracach przy opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, a byli to między innymi radni, dyrektorzy i przedstawiciele szkół i przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Toszeckiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości, klubów sportowych, organizacji pozarządowych, harcerstwa, mniejszości niemieckiej, Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina”, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy Gminy składamy wyrazy podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie, które pozwoliło przygotować ten strategiczny dokument.

Osoby chętne do zapoznania się z treścią Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023 zapraszamy do lektury.

PDFLokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023 (5,76MB)


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry