Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Kalendarium wydarzeń
Dziś jest:
27 września
Imieniny:
Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wyszukiwarka

Uchwała antysmogowa: dla zdrowia własnego, naszych dzieci i wnuków!

Warto wiedzieć, że przepisy uchwały są wiążące na terenie województwa śląskiego i dotyczą wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także samorządów. Główne regulacje wprowadzone tą uchwałą dotyczą rodzaju urządzeń grzewczych dopuszczonych do eksploatacji oraz rodzajów paliw dopuszczonych do spalania. Szczegóły przejrzyście opisuje ulotka informacyjna opracowana przez nasz Urząd Marszałkowski - zamieszczamy ją pod tekstem.

Od 1 września zakazane jest stosowanie węgla brunatnego, mułów węglowych, flotokoncentratów (flotów) oraz wilgotnego drewna. Muł węglowy, ze względu na bar­dzo wysoką zawar­tość drob­nego popiołu (nawet do 50%) i wysoką dawkę metali cięż­kich, jest szcze­gól­nie szko­dliwy na tle innych paliw węglo­wych, nawet gdy spa­lany jest bez dymu. Dla­tego należy omi­jać muł węglowy sze­ro­kim łukiem – jeśli nie dla zdro­wia wła­snego, to cho­ciaż dla pra­wi­dło­wego roz­woju wła­snych dzieci czy wnu­ków, któ­rym pod­wyż­szona dawka metali cięż­kich z komina rodzin­nego domu nad­szar­puje zdro­wie na resztę życia. Jeśli chodzi o wilgotność drewna używanego m.in. do palenia w kominkach, to jego wilgotność nie powinna przekroczyć 20%. W przeciwnym razie wymagane będzie zainstalowanie w kominku urządzenia redukującego emisję pyłu.

Choć uchwała dopuszcza różnorodność systemów grzewczych, najbardziej powszechne są kotły. W odniesieniu do kotłów uchwała wprowadza wymóg ich zgodności z parametrami tzw. V klasy PN-EN 303-5:2012. Ponieważ ich cena obecnie waha się od 8 do kilkunastu tysięcy złotych, uchwała wprowadza okresy przejściowe. Pełne dostosowanie wszystkich urządzeń grzewczych do norm wskazanych w uchwale potrwa blisko 10 lat. Najszybciej trzeba dokonać wymiany urządzeń najstarszych (do 1 stycznia 2022). Najwięcej czasu mają użytkownicy urządzeń najbardziej nowoczesnych - dostosowanie do standardów uchwały musi w ich przypadku nastąpić do 1 stycznia 2028 r. W szczegółach wygląda to następująco:

Parametry

użytkowanych urządzeń grzewczych

Data dostosowania

do wymogów uchwały antysmogowej

Instalacje działające powyżej 10 lat

od daty ich produkcji lub nie posiadające tabliczki znamionowej

1 stycznia 2022

Instalacje działające od 5 do 10 lat

od daty ich produkcji

1 stycznia 2024

Instalacje działające poniżej 5 lat

od daty ich produkcji

1 stycznia 2026

Instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012

1 stycznia 2028

 

 

Założenia przyjętej wiosną uchwały są na pewno słuszne. Dokument nie wskazuje jednak źródeł finansowania wymaganych zmian. Wszystko wskazuje na to, że w dużej mierze przedsięwzięcie to trzeba będzie planować i realizować w ramach środków własnych. Na dzień dzisiejszy narzędzia współfinansowania modernizacji systemów grzewczych oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przekazywaliśmy informacje o programach dedykowanych przez tę instytucję osobom fizycznym i grupa naszych mieszkańców z powodzeniem o te środki aplikowała.

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zo­stały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu man­datowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na grun­cie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

PDFTekst uchwały antysmogowej

PDFBroszura informacyjna dot. uchwały antysmogowej

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002