Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
25 °C
Jana, Moniki, Wiktora
wtorek, 21 maja 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

ABC przedsiębiorcy – założenie działalności gospodarczej krok po kroku

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w szczególności w art. 6  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 819, zwana dalej; „u.s.d.g.”).  Ustawa zawiera zapisy dotyczące procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.  Zgodnie z w/w ustawą działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art.2 u.s.d.g.).  Natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Krok 1 - Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem jest sprecyzowanie, co ma być przedmiotem nowoutworzonej działalności gospodarczej. W momencie zakładania działalności w urzędzie (wypisania wniosku o założenie działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1) trzeba mieć sprecyzowany rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD), dostępnej także w trybie online oraz w wersji papierowej
w każdym urzędzie miasta/gminy, w tym także w Urzędzie Miejskim w Toszku.

Krok 2 - Założenie firmowego rachunku bankowego

Założenie firmy wiąże się również z otworzeniem specjalnego rachunku bankowego. W tym momencie dotyczy to już właściwie wszystkich nowych przedsiębiorców, gdyż na skutek zmian podatkowych wprowadzonych od stycznia 2017 roku każda transakcja na kwotę wyższą niż 15.000,00 zł musi być opłacona przelewem. Jeśli zostanie opłacona gotówką, nie będzie można uznać jej za koszt uzyskania przychodu. Istnieje jednak możliwość użycia prywatnego konta bankowego jako konta firmowego.

Krok 3 –  Wpis do CEIDG  

Kolejnym krokiem do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „CEIDG”), prowadzonej od 2012 r. przez Ministra Rozwoju w sposób elektroniczny.  Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1. W zależności od tego, ile ma się czasu
i gdzie aktualnie się znajduje, przyszły przedsiębiorca ma cztery opcje na złożenie wniosku:

 1. osobiście, w każdym urzędzie miasta lub gminy bez względu na miejsce zamieszkania/zameldowania, czy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
  – ewidencja CEIDG jest jawna i ogólnodostępna, w przypadku Gminy Toszek wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub bezpośrednio u osób przetwarzających wniosek z wersji papierowej na elektroniczną – pracowników  Referatu Organizacyjnego (parter – pokój nr 8);
 1. listem poleconym (poświadczonym notarialnie);
 2. elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego;
 3. elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego (tzw. kopia robocza wniosku – potrzebne jest podpisanie takiego wniosku elektronicznie przez osoby upoważnione w urzędzie).

Procedura wypełnienia wniosku trwa nie dłużej niż 20 minut i w każdym momencie można dokonać zmiany w w/w wniosku. Wszelkie czynności związane z wpisem
do CEIDG oraz wszystkie czynności związane z jej prowadzeniem (zawieszenie, wznowienie działalności, zmiana wpisu, czy wykreślenie) są BEZPŁATNE!
Przedmiotowy wniosek CEIDG-1 dostępny jest na stronie internetowej ceidg.gov.pl
w zakładce „Formularze i instrukcje” oraz na stronie internetowej toszeckiego samorządu
www.toszek.pl – zakłada „Dla mieszkańca” – Referat Organizacyjny - do pobrania.

Formularz wniosku zawiera m.in.:

 • podanie o nadanie numeru NIP;
 • wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa;
 • wniosek o nadanie numeru REGON (dla przedsiębiorstw nie będących spółkami jawnymi);
 • informację o numerze firmowego konta bankowego;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych.

 

NIP i REGON - kiedy pomyślnie przejdzie się przez rejestrację działalności gospodarczej i oficjalnie można mówić o sobie jako przedsiębiorcy kolejnymi istotnymi formalnościami są: zdobycie numeru REGON oraz NIP. Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada NIP-u, zostanie on nadany po rejestracji automatycznie z urzędu – numer będzie widoczny po przetworzeniu wniosku przez Ministerstwo Rozwoju (najprawdopodobniej następnego dnia). NIP jest niezbędny do celów podatkowych – na przykład przy podatku od towarów czy usług
(w przypadku płatnika VAT). Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z Urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów. REGON powinien też znaleźć się na wszystkich pieczęciach firmowych (zresztą tak jak NIP, adres i pełna nazwa firmy).

Krok 4 – wybór ubezpieczenia -ZUS  i Urząd Skarbowy

Wraz z wnioskiem CEIDG-1 wszelkie informacje zostają przekazane jednocześnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla spraw ewidencji podatników.  Dodatkowo od 2017 r. dokumenty ubezpieczeniowe ZUS można przekazać wraz z wnioskiem CEIDG-1.

Zgłoszenie płatników składek (przedsiębiorcy oraz jego pracowników), następuje po wypełnieniu wniosku CEIDG-1. Aby dokonać wszelkich formalności należy w ciągu 7 dni zgłosić do ZUS-u osoby ubezpieczone.

 

Krok 5 – Państwowa Inspekcja Pracy

Osoby, które planują zatrudniać pracowników, muszą udać się do siedziby Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz odpowiedniej jednostki Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid). Na zgłoszenie do PIP przewiduje się 30 dni od daty założenia firmy,
do Sanepidu – 14 dni.

 

UWAGA: Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej może wymagać posiadania przez przedsiębiorcę innych wymaganych odrębnymi przepisami zezwoleń, licencji i koncesji, przykładowo sprzedaż napojów alkoholowych wiąże się z obowiązkiem posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W razie jakichkolwiek pytań pracownicy Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku są do Państwa dyspozycji w czasie godzin pracy urzędu w pokoju nr 8 (parter) lub pod nr tel. (32) 237-80-17 lub 27. Dodatkowo przepisy rozdziału 2a ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzają pojedyncze punkty kontaktowe, do których zadań należy w szczególności umożliwienie zainteresowanym załatwianie spraw związanych z:

 1. podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem procedur odwoławczych oraz kwestii dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
 2. uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 3. świadczeniem usług transgranicznych oraz świadczeniem usług w rozumieniu
 4. wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej,

oraz dostępu do informacji w w/w sprawach.

Za pomocą punktu kontaktowego można złożyć drogą elektroniczną do właściwych organów wnioski, oświadczenia lub notyfikacje niezbędne do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych

Organem prowadzącym punkt kontaktowy jest minister właściwy do spraw gospodarki. Pojedynczy punkt kontaktowy jest prowadzony w formie elektronicznej pod adresem www.eu-go.gov.pl lub https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-10-2017 12:25 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-10-2017 12:26

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry