Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
25 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Informacja o działaniach Burmistrza Toszka na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców naszej gminy w roku 2017.

Zadaniem własnym gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Mając na uwadze dobro i potrzeby mieszkańców Gminy Toszek, toszecki magistrat od wielu lat wspiera działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zmierzające do polepszania stanu zdrowia mieszkańców, za cel priorytetowy stawiając sobie zdrowie dzieci.

Z uwagi na fakt, iż bakterie meningokokowe serogrupy C oraz bakterie pneumokokowe stanowią jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności dzieci na świecie oraz biorąc pod uwagę dane dotyczące przypadków zachorowań w Polsce programy szczepień profilaktycznych przeciwko w/w bakteriom były realizowane w roku 2017 oraz planuję się ich kontynuację w latach 2018-2019. 

Z uwagi na fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, Gmina Toszek od lat zleca w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Pomyślna współpraca Gminy Toszek
z CARITAS Diecezji Gliwickiej przyczynia się z kolei do pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, potrzebującym rehabilitacji lub przyłóżkowej opieki specjalistycznej. W roku ubiegłym wysokość dofinansowania przedmiotowego zadania wyniosła 100.000,00 zł. W roku 2018 przyznano już dotację na w/w cel w wysokości 115.000,00 zł. Planuje się kontynuację tego działania w latach następnych. Działania podjęte w roku 2017 najlepiej obrazuje poniższa tabela:

 

Lp.

Nazwa działania

Okres realizacji

Liczba uczestników

Koszt całkowity

Udział  środków
z budżetu
Gminy Toszek
w finasowaniu zadania

PLN

%

1.

Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym
w roku 2017

Od 8.05.2017 r. do 20.12.2017 r.

39 dzieci 3-letnich,
tj. urodzonych
w 2014 r., co stanowi 43% dzieci,
dla których Program został skierowany

11.117,00 zł

11.117,00 zł

100%

2.

Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C
w roku 2017

58 dzieci 5-letnich,
tj. urodzonych w 2012, co stanowi 71 % dzieci, dla których program był skierowany

5.971,50 zł

5.971,50 zł

100%

3.

Ochrona
 i promocja zdrowia oraz działalność
 na rzecz osób niepełnosprawnych

Od 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Osoby chore, samotne,
w większości starsze oraz  niepełnosprawne potrzebujące dostępu do korzystania
z usług pielęgniarskich
oraz rehabilitacji przyłóżkowej
(66 stałych pacjentów + wizyty dodatkowe
w ramach potrzeb

122.223,24 zł

100.000,00 zł

90%

RAZEM:

139.311,74

117.088,50

 

 

Dodatkowo wspierane są jednorazowe działania zewnętrznych podmiotów, jak
na przykład rozpowszechnienia wiadomości na temat organizowanych na terenie Gminy Toszek:

 • bezpłatnych badań mammograficznych, z których skorzystało 143 osoby,
 • bezpłatnych badań wzroku,
 • bezpłatnych badań w kierunku osteoporozy.

 

Wsparcie zostało również udzielone udanej, szeroko zakrojonej inicjatywie pracowników toszeckiego szpitala, zmierzającej do utrzymania funkcjonowania oddziału wewnętrznego.

Ponadto w roku 2017 Gmina Toszek wystąpiła do Narodowego Funduszu Zdrowia – Oddział w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie programów zdrowotnych, których realizacja przewidziana jest w następnych latach:

 1. Program profilaktyki raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 18-49 lat, czas realizacji lata 2018-2021;
 2. Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych
  na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat, czas realizacji lata 2018-2021;
 3. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019;
 4. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019.

W przypadku dwóch pierwszych programów spotkaliśmy się z decyzją odmowną, a w chwili obecnej nie jest możliwa ich realizacja finansowana w 100% z budżetu naszej gminy. Przewidujemy jednak, że możliwe będzie zrealizowanie podobnych działań w latach następnych.

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry