Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
22 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2018 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 56 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

W taki sposób od dnia 1 marca 2018 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 r.

Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2018 r. 1029,80 zł) - podwyższa się je z urzędu do 1029,80 zł.

Do 1029,80 zł nie zostaną podwyższone:

a)         emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b)         świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c)         emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

d)        emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Inne zmiany wysokości świadczeń w związku z waloryzacją:

            Od 1 marca 2018 r. wysokość renty socjalnej wynosi 865 zł 03 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2059 zł 60 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 102 zł 98 gr).

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2018 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny - 215 zł 84 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji - 323 zł 76 gr,
 • dodatek kombatancki - 215 zł 84 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie - 215 zł 84 gr,
 • dodatek kompensacyjny - 32 zł 38 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 405 zł 67 gr,
 • ryczałt energetyczny - 168 zł 71 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom - max 215 zł 84 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - max 215 zł 84 gr.

Natomiast nie zmienia się wysokość:

 • zasiłku pogrzebowego (4000 zł),
 • zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
 • zasiłku macierzyńskiego (1000 zł miesięcznie).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2017 r. wyniosło 4516 zł 69 gr. W związku z tym od dnia 1 marca 2018 r. zmienią się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów i będą wynosić:

 

 • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 3161 zł 70 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
 • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 5871 zł 70 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
 • przychody między kwotą 3161 zł 70 gr a 5871 zł 70 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 582 zł 38 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 495 zł 06 gr.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. „wcześniejszych") i okresowych emerytur rolniczych.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Przykład I

            Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 28 lutego 2018 roku wynosiła 1000 zł 00 gr (tj. emerytura podstawowa 886 zł 44 gr x 1,05 = 930 zł 76 gr - od 1 marca 2017 r. emerytura została podwyższona do kwoty 1000 zł, ponieważ świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o 10 zł, było niższe od 1000 zł). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę w wysokości 854 zł 00 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 209 zł 59 gr, co stanowiło kwotę 1063 zł 59 gr.

            Od 1 marca 2018 roku. emerytura wyniesie 958 zł 50 gr (tj. emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 1,05). W związku z tym, że emerytura jest niższa od 1029 zł 80 gr zostanie podwyższona do kwoty 1029 zł 80 gr. Natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 215 zł 84 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 877 zł 80 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł 84 gr. Łączna kwota do wypłaty 1.093 zł 64 gr.

Przykład II

            Były rolnik od maja 2015 roku. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego -umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,61 i 0,85. Od dnia 1 marca 2017 roku. do dnia 28 lutego 2018 roku renta wynosiła 1298 zł 54 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1094 zł 54 gr.

            Od 1 marca 2018r. renta wzrośnie do kwoty 1.332 zł 77 gr (tj. emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 0,61 + 912 zł 86 gr x 0,85). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1122 zł 77 gr.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno - rentowych w marcu 2018 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie - w kwietniu 2018 r. z wyrównaniem od marca 2018 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności.

Do każdego emeryta i rencisty zostanie przesłana decyzja o nowej kwocie świadczenia.

Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1mln 200 tys. emerytów i rencistów.

 

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

 

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego na dzień 1 marca 2018 roku:

1. emerytura i renta podstawowa - 912 zł 86 gr

2. dodatek pielęgnacyjny -215 zł 84 gr

3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego - 323 zł 76 gr

4. dodatek kombatancki - 215 zł 84 gr

5. dodatek z tytułu tajnego nauczania - 215 zł 84 gr

6. dodatek kompensacyjny - 32 zł 38 gr

7. dodatek dla sieroty zupełnej - 405 zł 67 gr

8. świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż - 215 zł 84 gr

9. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż - 215 zł 84 gr

10. ryczałt energetyczny - 168 zł 71 gr

11. zasiłek pogrzebowy - 4000 zł 00 gr

12. zasiłek macierzyński - 1000 zł 00 gr

13. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego:

- 70% - 3161 zł70gr

- 130% - 5871 zł 70 gr

14. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% - 582 zł 38 gr

15. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% - 495 zł 06 gr

 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego:

 

1. zasiłek chorobowy za 1 dzień - 10 zł 00 gr

2. jednorazowe odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu - (od 1.07.2014 roku) 700 zł 00 gr

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry