Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
23 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Kto? Komu? Ile? Za co? O warunkach odpłatności za żłobek w Toszku

zlobek.jpeg

Toszecki żłobek od momentu powstania prowadzony jest przez podmiot zewnętrzny wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert. W postępowaniu tym określony został okres świadczenia usług opiekuńczych oraz ich zakres, np. godziny otwarcia, wymogi bezpieczeństwa itp. W ogłoszeniu jest także wskazana maksymalna miesięczna wartość samorządowej comiesięcznej dotacji na jedno dziecko oraz maksymalna kwota jakiej podmiot prowadzący może każdego miesiąca żądać od rodziców/opiekunów dziecka. Warto podkreślić, że to podmiot składający ofertę prowadzenia żłobka określa w ofercie kwotę dotacji oraz wysokość opłaty dla rodziców/opiekunów - mogą to być kwoty niższe niż maksymalne (zawarte w ogłoszeniu o konkursie), za co złożona oferta uzyskuje większą punktację. Należy zaznaczyć, iż kwota opłaty pobieranej od rodziców nie uwzględnia kosztów związanych z codziennym wyżywieniem. Finansowanie działalności żłobka jest też od samego początku wspierane przez rządowy program „MALUCH”. Każdy podmiot prowadzący żłobek może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie funkcjonowania żłobka i w zależności od wyników rozpatrzenia wniosku - uzyskuje dodatkowe dofinansowanie. Operator naszego żłobka skutecznie pozyskał dodatkowe środki na opiekę nad dziećmi. Finansowanie działalności żłobka w Toszku obejmuje więc cztery źródła:

  • dotacja przekazywana przez samorząd gminy
  • opłata przekazywana przez rodziców
  • opłata za wyżywienie
  • dotacja z programu rządowego „Maluch PLUS”

Na rzecz prowadzenia żłobka Gmina Toszek udostępnia budynek wraz z wyposażeniem, którego jest właścicielem, natomiast wybrany w ramach konkursu podmiot świadczy usługi opieki nad dziećmi. Od początku funkcjonowania żłobka nasza gmina przeprowadziła dwa otwarte konkursy ofert na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. Pierwszy z nich dotyczył okresu od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. i zakładał maksymalną miesięczną kwotę dotacji na poziomie 800,00 zł na dziecko. Do konkursu zgłosiły się trzy podmioty i wszystkie wskazały w ofercie dotację na maksymalnym poziomie, tak więc decydujące znaczenie miała wysokość opłaty pobieranej od rodziców bądź opiekunów. Oferta, która otrzymała największą ilość punktów została złożona przez Agencję MAWEX Maria Śmigielska Sp. J. Podmiot ten przez dwa lata zajmował się opieką nad najmłodszymi mieszkańcami gminy.

W 2017 roku ponownie przeprowadzono otwarty konkurs ofert. Tym razem jako okres świadczenia usług opieki wskazano trzy lata, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
W przedmiotowym konkursie maksymalny poziom dotacji obniżono w stosunku
do poprzedniego o 100,00 zł. do kwoty 700,00 zł. Obniżenie o 100,00 zł dotacji samorządowej wynika z analizy kwot, jakie na współfinansowanie prowadzenia żłobków ponoszą inne samorządy. Nie znaleziono przekonujących argumentów, które miałyby uzasadniać utrzymywanie u nas jednej z najwyższych dotacji w regionie. Z resztą nawet po obniżeniu o 100,00 zł dotacja toszeckiego samorządu, pod względem wysokości, nadal pozostaje w ścisłej czołówce dotacji przekazywanych przez samorządy na prowadzenie żłobka (Toszek - 700,00, Opole - 650,00, Sosnowiec 500,00, Gliwice - 350,00). Kwota 700,00 zł na jedno dziecko miesięcznie daje rocznie sumę 420 tys. zł, które zabezpieczamy na ten ważny cel w budżecie gminy. W celu zabezpieczenia interesu rodziców do ogłoszenia wprowadzono także obostrzenie, iż maksymalna kwota opłaty miesięcznej nie może przekroczyć 500,00 zł. nie licząc kosztów wyżywienia, które rodzice zobowiązani są opłacać osobno w zależności od ilości spożywanych posiłków. Kwota ta została ustalona w oparciu o rządowy program 500+ tak, aby powstałe zobowiązanie mogło zostać pokryte w ramach otrzymanego wsparcia.

Do ogłoszonego w sierpniu 2017 r. konkursu zgłosiła się wyłącznie Agencja MAWEX Maria Śmigielska Sp. J., która świadczyła dotychczasowe usługi. Ponieważ złożona oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne podmiot ten został wybrany do świadczenia usług opiekuńczych nad dziećmi na kolejne trzy lata. Zgodnie z umową dotacji podpisaną w dniu 14 listopada ubiegłego roku miesięczna kwota dotacji z budżetu gminy na jedno dziecko wynosi 700,00 zł, zaś maksymalna wysokość opłat od opiekunów nie może przekroczyć 500,00 zł miesięcznie, nie wliczając w to kosztów wyżywienia.

W niniejszym postępowaniu wprowadzono także dwie zmiany dotyczące świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3. Pierwsza dotyczy zapisu wskazującego, iż dotacja może być wykorzystywana jedynie na rzecz mieszkańców Gminy Toszek. Wynika to z woli precyzyjnego adresowania środków samorządowych do naszych mieszkańców, jak i braku woli bądź możliwości współfinansowania pobytu w naszym żłobku dzieci z terenu innych gmin przez te gminy. Zmiana ta nie dotyczy jednak finansowo rodziców dzieci z terenu naszej gminy. Druga zmiana dotyczy wprowadzenia opłaty za czynsz. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej udostępnianie budynku gminnego bez jakiejkolwiek opłaty jest przykładem naruszenia związanego z niegospodarnością. W związku z powyższym Gmina wprowadziła dla żłobka stawkę czynszu w wysokości 1,00 zł za m2. Jest to stawka preferencyjna, dedykowana wyłącznie dla żłobka. Miesięczna łączna wartość czynszu, jaki podmiot prowadzący żłobek jest zobowiązany wpłacać na rzecz gminy, to 1.374,40 zł. Przeliczając ten koszt na liczbę miejsc w żłobku (50), wzrost miesięcznych kosztów utrzymania jednego dziecka po wprowadzeniu czynszu wynosi około 28,00 zł.

Łącząc ze sobą obniżenie kwoty dotacji oraz wprowadzenie opłaty czynszowej, zwiększony koszt utrzymania jednego dziecka to 128,00 zł miesięcznie. Kwota tego „zwiększenia” została jednak przewidziana w procedurze wyboru podmiotu prowadzącego żłobek. Opłata rodziców w żadnym razie nie może więc przekroczyć kwoty 500,00 zł miesięcznie. Podmiot startujący w konkursie na prowadzenie żłobka miał tę wiedzę w momencie składania aplikacji, bo przedstawił w niej spójną kalkulację kosztów funkcjonowania żłobka w oparciu o założenie, że dotacja samorządowa na jedno dziecko wyniesie 700,00 zł miesięcznie, a opłata pobierana od rodziców (nie licząc opłaty za wyżywienie) nie przekroczy kwoty 500,00 zł miesięcznie. W konkursowej kalkulacji opłat podmiot prowadzący nie przewidział natomiast (w momencie składania aplikacji nie mógł tego założyć) dofinansowania z rządowego programu „Maluch PLUS”, które skutecznie pozyskał. Należy podkreślić, że kwota opłat za pobyt dziecka w żłobku ustalana jest przez podmiot prowadzący.

Na koszty związane z funkcjonowaniem żłobka ma także wpływ poziom świadczonej opieki, który w przypadku Akademii Kinder Centrum jest bardzo wysoki. Fakt ten bardzo cieszy, jednak ramy finansowe wyboru podmiotu prowadzącego żłobek zostały sztywno określone i przez zwycięski podmiot przyjęte.

Gmina w miarę posiadanych możliwości dołoży wszelkich starań aby funkcjonowanie żłobka, jak i poziom świadczonych tam usług był na jak najwyższym poziomie, dostosowanym do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry