Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-2 °C
Blanki, Edmunda, Eligiusza
piątek, 01 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), dalej „UODO” oraz z wejściem w życie  w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 UODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pani Lorin Frejno, z którą Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.bip.toszek.pl, e-mail: iod@toszek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.

 1.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i będą w celu oraz w zakresie niezbędnym
do złożenia oferty, zawarcia umowy i realizacji zadania publicznego, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 1. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne osób reprezentujących podmiot działający w sferze pożytku publicznego:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer ewidencyjny PESEL,
 3. dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
 1. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1.  niezbędny do realizacji wskazanego w pkt  III celu przetwarzania, lecz nie krócej
  niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.),
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów.
 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są:

 1. wymogiem prawnym wynikającym z:
 1. art. 19 i art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Rozporządzenia Przewodniczącego  Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty
  i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia oferty, podpisania umowy oraz realizacji zadania publicznego i wynikające z przepisów prawa – niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi złożenie oferty i podpisanie umowy, a tym samym realizację zadania publicznego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry