Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
26 °C
Laury, Leszka, Marcjana
poniedziałek, 17 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Możliwość uzyskania z budżetu gminy dotacji celowej na prace przy zabytkach

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej?

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, w tym także organizacje pozarządowe (np.: fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa), posiadająca tytuł prawny do zabytku.

Jakie kryteria musi spełnić zabytek, by dofinansować prace przy nim realizowane?

Z budżetu Gminy Toszek może zostać udzielona dotacja celowa wyłącznie na zabytek, który łącznie spełnia następujące kryteria:

  • znajduje się na stałe na obszarze Gminy Toszek,
  • jest w złym stanie technicznym,
  • posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Toszek,
  • jest wpisany do rejestru zabytków.

Na jaki cel dotacja może zostać udzielona?

  1. sporządzenie ekspertyz konserwatorskich;
  2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub/i architektonicznych;
  3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 1 - parter) lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek - w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w terminie do dnia 15 września 2018 r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku  (parter – pokój nr 8) lub pod numerem tel. (32) 237-80-17 lub 27, adres e-mail: org@toszek.pl .


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry