Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Danieli, Irwina, Małgorzaty
sobota, 13 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Dzień Edukacji Narodowej na Zamku w Toszku

Gminne obchody dnia nauczyciela zorganizowano tradycyjnie na Zamku w Toszku.
W uroczystości uczestniczyli Grzegorz Kupczyk – Burmistrz Toszka, Krzysztof Klonek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku wraz z radnymi, Sylwia Cebula – przewodnicząca komisji kultury, oświaty i sportu Rady Miejskiej w Toszku, proboszcz parafii w Toszku - ks. Sebastian Bensz, a także zaproszeni goście: Krystian Kiełbasa – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Magdalena Paciorek – wizytator Delegatury Gliwice Kuratorium Oświaty w Katowicach, Jacek Zarzycki - Radny Powiatu Gliwickiego i członek zarządu powiatu, przedstawiciele związków zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność, kierownik OPS – Arkadiusz Łuków, Artur Czok – dyrektor centrum kultury "Zamek w Toszku”, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, nauczyciele, emeryci, pracownicy obsługi i administracji oraz uczniowie i przedszkolacy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, dalej uroczystości kontynuowano na zamku w Toszku. Zebrani mogli wysłuchać programu artystycznego przygotowanego przez przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku. Następnie zaproszonych gości przywitała Agnieszka Szalińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, która wraz z Dyrektorem Waldemarem Pigulakiem ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku była współorganizatorem imprezy. Stało się tradycją, że podczas obchodów Dnia Edukacji nauczyciele otrzymują nagrody za codzienną, ciężką pracę. W tym roku nagrodami Burmistrza Toszka wyróżnieni zostali:

 

Joanna Falborska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku

Jest bibliotekarzem i doradcą zawodowym, szczególnie wyróżniła się w realizacji oraz współrealizacji różnych przedsięwzięć związanych z promocją szkoły, gminy Toszek i środowiska lokalnego poza granicami kraju oraz angażowaniem dzieci i młodzieży w przedsięwzięcia prorozwojowe oraz związane z wyborem drogi dalszego rozwoju i popularyzacją czytelnictwa. Przedsięwzięcia te w znaczny sposób wpłynęły na poprawę jakości pracy szkoły szczególnie poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym. Ponadto stale poszerzała swoje umiejętności i wzbogacała swój warsztat pracy poprzez udział w szeregu szkoleniach, konferencjach oraz poprzez udział w międzynarodowym programie językowym w Edynburgu Erasmus + mobilna kadra.

 

Anna Zarzecka, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie

W swojej pracy osiąga bardzo dobre wyniki nauczania i wychowania. Wykorzystuje wiadomości i umiejętności zdobyte w zorganizowanych formach szkolenia, rozwija aktywność uczniów poprzez innowacyjne metody nauczania w oparciu o technologię informacyjno – komunikacyjną. Organizuje konkursy powiatowe, pozyskując sponsorów i patronatów tych przedsięwzięć. Prowadzi działalność wychowawczą skierowaną na uczestnictwo wychowanków w życiu kulturalnym oraz aktywnym spędzaniu czasu wolnego. Zapobiega i zwalcza przejawy patologii społecznej. Dostrzega, reaguje i rozwiązuje problemy naszych wychowanków. Organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z różnymi instytucjami. Promuje  placówkę w społeczeństwie bliższym i dalszym mając na względzie dobre imię szkoły podstawowej w Pniowie.

 

Karina Jarmułowicz - Łozińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

Koordynatorka projektu unijnego ERASMUS + „Dwa narody, jedna ojczyzna - upowszechnienie nauczania języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku” w latach 2016 – 2018, autorka innowacji pedagogicznej „W zdrowym ciele, zdrowy duch, zajęcia gimnastyki korekcyjnej w klasach I-III i IV-VI”, promotorka współzawodnictwa sportowego szkół; jej uczniowie osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i gminnym.

 

Agnieszka Kural, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Paczynie

Wzorowo wypełnia zadania z zakresu pracy opiekuńczej i dydaktyczno - wychowawczej. Kreuje pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym oraz w mediach społecznościowych. Jest inicjatorką wielu projektów realizowanych dla dzieci przez podmioty zewnętrzne na terenie szkoły. Realizuje liczne zadania związane z bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć szkolnych.

 

Joanna Kamińska, nauczycielka Publicznego Przedszkola w Toszku

Posiada wymagane kwalifikacje pedagoga wychowania przedszkolnego, ale również edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, jest także absolwentką filologii polskiej. Wykorzystuje czynnie zdobytą wiedzę w swojej pracy. Cechuje ją indywidualne podejście do wychowanków, co znajduje odzwierciedlenie w codziennej pracy.  Wzbogaca własny  warsztat pracy, stosując nowatorskie technologie i narzędzia pracy. W swojej działalności wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej stosuje innowacyjne formy pracy z dzieckiem co sprzyja osiąganiu wysokich wyników, a jednocześnie podnosi poziom pracy placówki. Jej wychowankowie są laureatami konkursów plastycznych ogólnopolskich i międzynarodowego.

 

Małgorzata Mękal, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kotulinie

Cieszy się powszechnym uznaniem w środowisku lokalnym. W całym okresie swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej poza wykonywaniem swoich obowiązków służbowych podejmowała dodatkowe działania na rzecz szkoły i środowiska. W codziennej pracy dbając o bezpieczeństwo dzieci, stara się stosować szereg metod aktywizujących oraz kierować się zasadą uczenia poprzez zabawę. Wprowadza własne ciekawe zamierzenia dydaktyczne i wychowawcze, które wzbogacają jej warsztat pracy. Jej wychowankowie prezentują swoje umiejętności podczas uroczystości szkolnych, przedszkolnych, środowiskowych oraz podczas udziału w konkursach. Jej działania zostały wyróżnione i znalazła się w gronie 55 wyróżnionych Agentów Ruchu.

 

Dodatkowo za swoją pracę wyróżnieni zostali dyrektorzy gminnych placówek oświatowych: Agata Zawadzka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, Grażyna Myszak – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Toszku oraz Bogdan Dutkiewicz – Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Paczynie.

Na ręce wszystkich nagrodzonych składamy serdeczne gratulacje! Natomiast wszystkim pracownikom oświaty: dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół, życzymy sukcesów w sferze zawodowej, rodzinnej i osobistej, wszelkiej pomyślności i osobistej satysfakcji!

 


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry