Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
5 °C
Alfa, Leonii, Tytusa
piątek, 19 kwietnia 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Rządowy pakiet wsparcia dla przedsiębiorców

W związku z sytuacją nadzwyczajną (pandemia Covid-19) zaszły zmiany w przepisach ogólnopolskich, skierowane w szczególności dla przedsiębiorców. Obejmują one m.in.:

1) wydłużono do 31 maja terminy sporządzania i składania informacji podatkowych wynikających z art. 82 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej (składanych bez wezwania)

2) pracodawcy będący zakładami aktywności zawodowej (zatrudniający osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności) mogą ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym za okres przestoju zakładu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3) młodociani pracownicy odbywający przygotowanie zawodowe na podstawie ustawy prawo oświatowe są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, w przypadku wypłacenia im wynagrodzenia za okres zwolnienia pracodawca zachowuje prawo do refundacji

4) przedsiębiorca, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z wystąpieniem pandemii może zwrócić się z wnioskiem do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Z takim samym wnioskiem można również wystąpić do Starosty.

5) przełożono termin na dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30 czerwca

6) zawieszono pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

7) zniesiono konieczność spełniania warunków określonych w zezwoleniach transportowych przy likwidacji połączeń z powodu braku rentowności wykonywanych przewozów

8) pracodawca może zawrzeć z pracownikiem porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynika to z umów o pracę oraz dokonać zmian czasu pracy (system równoważnego czasu pracy)

9) osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (lub 50% - dla korzystających ze zwolnienia z VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego) na wniosek złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

10) osobom prowadzącym działalność gospodarczą nie zatrudniającym pracowników dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może udzielić Starosta na podstawie zawartej umowy

11) Starosta, że środków Funduszu Pracy może udzielać pożyczek do wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom

13) Starosta może przyznać dofinansowanie organizacjom pozarządowym na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników

14) poręczenia i gwarancje spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej może udzielać na wiosek przedsiębiorców Bank Gospodarstwa Krajowego

15) na wniosek przedsiębiorcy Rada Miejska może w drodze uchwały odstąpić od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

16) Rada Miejska może w drodze uchwały zwolnić okresowo z podatku od nieruchomości grupy przedsiębiorców

17) Burmistrz może umarzać lub zawieszać spłaty z tytułu czynszów dla działalności prowadzonej na mieniu komunalnym

 

Nasze zestawienie obejmuje jedynie wybrane mechanizmy i możliwości przewidziane w przyjętej ustawie. Szczegóły rządowych form wsparcia zapisane zostały w akcie prawnym, który można pobrania pobrać poniżej.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-04-2020 13:23 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 01-04-2020 14:11

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry