Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
28 °C
Alfreny, Rufina, Wincentego
piątek, 19 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

FUNDUSZE UNIJNE DLA OŚWIATY

 

1. GIMNAZJUM W TOSZKU - Z NAMI ODKRYJESZ SWOJE UZDOLNIENIA

Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku realizowało w okresie 1.09.2016 – 20.06.2018 projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Wydatki kwalifikowalne wyniosły  325.272,50 zł. Zaplanowane działania w projekcie zostały ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic uczęszczających do Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w powiązaniu z podniesieniem efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w gimnazjum. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację zadań związanych z organizacją różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w językach obcych. Ponadto zostały zorganizowane zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dodatkowo młodzież mogła wziąć udział w wycieczkach edukacyjnych do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. W ramach realizacji projektu zakupiono dla placówki: pomoce dydaktyczne do badawczych warsztatów przyrodniczych, zajęć z fizyki, biologii i chemii, pomoce do zajęć specjalistycznych, wyposażenie pracowni matematycznej, narzędzia TIK, laptop do konsultacji z doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz program komputerowy do tworzenia indywidualnego planu działania.

Wnioskodawcą projektu była Gmina Toszek, przy merytorycznym wsparciu i obsłudzie projektu przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku.

 

2. Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI - WYSOKI POZIOM EDUKACJI W GMINIE TOSZEK

Szkoły Podstawowe z terenu gminy Toszek realizowały w  okresie od 1 września 2016r. do 30 czerwca  2018 r. projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki kwalifikowalne wyniosły:  379.117,50 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w obszarze rozwijania wśród dzieci kompetencji kluczowych oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych. Cel ten został osiągnięty poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych dostosowanych do potrzeb uczniów i uczennic zidentyfikowanych oraz opisanych w szkolnych diagnozach. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli. W wyniku zaplanowanych zadań w projekcie zostały osiągnięte wszystkie obligatoryjne wskaźniki. Grupa docelowa liczyła 149 uczniów, 159 uczennic oraz 21 nauczycieli/ek rekrutujących się ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek. 

W ramach realizacji projektu zakupiono:

dla Szkoły Podstawowej w Paczynie: pomoce dydaktyczne do prowadzenia dodatkowych zajęć z matematyki, przyrody, do terapii logopedii oraz narzędzia do pracy z zastosowaniem TIK,

dla Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie: pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki “Mały Einstein”, pomoce matematyczne dla klas IV-VI, pomoce do koła przyrodniczego oraz do terapii logopedycznej i narzędzia do pracy z zastosowaniem TIK,

dla Szkoły Podstawowej w Kotulinie: pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z matematyki oraz rozwijające uzdolnienia  dla klas IV-VI z tego przedmiotu, pomoce do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, program komputerowy do terapii dysleksji oraz narzędzia do pracy z zastosowaniem TIK,

dla Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku: wyposażenie pracowni przyrodniczej, pomoce do terapii logopedii, do terapii dysleksji, pomoce do zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie I, specjalistyczne pomoce do zajęć z uczniami z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Wnioskodawcą projektu była Gmina Toszek, przy merytorycznym wsparciu i obsłudzie projektu przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku.

 

3. KRAINA PRZEDSZKOLAKA – WZROST DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE TOSZEK

W ramach projektu unijnego zaplanowano utworzenie dodatkowego 20-osobowego oddziału przedszkolnego dla 30 dzieci w wieku 3 - 4 lat, który powstał w Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku. Uzupełnieniem tych działań było rozszerzenie oferty dla dzieci przedszkolnych o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, tak by zaobserwowane indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci zostały zaspokojone poprzez specjalistyczną pomoc. Zaplanowane wsparcie objęło 2 oddziały przedszkolne tj. utworzony w ramach niniejszego projektu oddział przedszkolny oraz już funkcjonujący oddział przedszkolny. Projekt przyczynił się również do podniesienia kompetencji zawodowych 2 nauczycielek w obszarze pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W wyniku zaplanowanych zadań w okresie trwania projektu, tj. od 01.07.2018 r. do 31.08.2019 r. zaplanowano do wydania 258.450,45 zł. Fundusze były przeznaczone m.in. na: adaptację i pełne doposażenie sali, w której utworzone zostały nowe miejsca przedszkolne oraz wynagrodzenie kadry. Projekt zakładał również prowadzenie zajęć dla dzieci z potrzebami edukacyjnymi na podstawie diagnozy istniejących deficytów, w celu wyrównania ich szans edukacyjnych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z zastosowaniem adekwatnych materiałów diagnostycznych i dydaktycznych. Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne, sprzęt i zabawki uwzględniły potrzeby dzieci z różnorodnymi deficytami. Prowadzone były: zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia społeczno-emocjonalne dla dzieci z dwóch grup przedszkolnych. Dodatkowo dzieci wyjechały na trzy wycieczki.

Wnioskodawcą projektu była gmina Toszek, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, które posiada duże doświadczenie w obszarach aplikowania wniosków i ich realizacji pozyskanych ze środków unijnych w zakresie edukacji.

 

4. NA EDUKACYJNYM SZLAKU – PROGRAMY WSPIERANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLER W TOSZKU ORAZ SZKOŁE PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA MORCINKA W TOSZKU

Wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły: 388.055,00 zł, a termin trwania projektu to: 01.01.2019 – 30.06.2020, wydłużony z powodu pandemii do 30.11.2020.

Projekt zakłada prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z dwóch szkół wg potrzeb ujętych
w diagnozie przeprowadzonej przed złożeniem projektu, są to dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego,
 • koła zainteresowań: Entuzjaści matematyki, English is fun,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne,
 • warsztaty psychoedukacyjne – radzenia sobie ze stresem i z emocjami,
 • zajęcia psychoedukacyjne rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy,
 •  zajęcia terapeutyczne (indywidualne) z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback,
 • terapia logopedyczna,
 • koła rozwijające uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego.

W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku prowadzone są zajęcia:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego,
 • koła zainteresowań: Klub naukowca, Entuzjaści matematyki, English is fun, koło j. niemieckiego, koło komputerowe, Z fizyką za pan brat,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, terapia logopedii, arteterapia,
 • zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy,
 • terapia logopedyczna,
 • koła rozwijające uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego.

Dodatkowo zorganizowano wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, wzięło w nich udział 80 dzieci z dwóch placówek. Na jesień podobna grupa pojedzie do Ogrodu Doświadczeń im. Lema
w Krakowie.

Będą organizowane szkolenia dla nauczycieli trzy dla SP nr 1 i dwa dla SP nr 2.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia wskazanych wyżej zajęć, tablice panoramiczne multimedialne, laptopy, projektor multimedialny, tablety, programy komputerowe do prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych, zestaw do EEG Biofeedback. Wnioskodawcą projektu była gmina Toszek, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek.

 

5. ŚWIAT WOKÓŁ NAS – ROZWIJAMY UZDOLNIENIA NASZYCH UCZNIÓW

Projekt skierowany jest do szkół wiejskich w Kotulinie, Paczynie i Pniowie i zakłada prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z trzech szkół wg potrzeb ujętych w diagnozie przeprowadzonej przed złożeniem projektu, są to:

w Szkole Podstawowej w Kotulinie:

 • zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki,
 • koła zainteresowań: Klub przyrodnika, Entuzjaści matematyki, English is fun, Mały Matematyk,
 • zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna;
 • w Szkole Podstawowej w Paczynie:
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,
 • koła zainteresowań: Entuzjaści matematyki,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, terapia logopedii, zaj. specj. ukierunkowane na korygowanie wad postawy,
 • terapia logopedyczna,
 • edukacja wczesnoszkolna;
 • w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie:
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,
 • koła zainteresowań: koło przyrodnicze,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, terapia logopedii,
 • terapia logopedyczna,
 • muzykoterapia.

 

Koszty kwalifikowalne wynoszą: 321.40,80 zł, a projekt realizowany jest w terminie 01.01.2019 – 30.06.2020, wydłużony z powodu pandemii do 30.11.2020.

Dodatkowo zorganizowano wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, wzięło w nich udział 55 dzieci z dwóch placówek. Na jesień podobna grupa pojedzie do Ogrodu Doświadczeń im. Lema
w Krakowie.

Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, po dwa na każdą placówkę.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia wskazanych wyżej zajęć, tablice panoramiczne multimedialne, laptopy, projektor multimedialny, tablety, meble do pracowni przyrodniczej wraz
z wyposażeniem dla SP Kotulin i SP Pniów, dygestorium, meble do pracowni matematycznej  wraz z wyposażeniem dla SP Paczyna.Wnioskodawcą projektu była gmina Toszek, a realizatorem Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek.

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-06-2020 12:28 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-06-2020 12:31

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry