Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
28 °C
Alicji, Alojzego, Rudolfa
piątek, 21 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Urząd Miejski w Toszku informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/494/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. do dnia 15 września br. można składać wnioski do Burmistrza Toszka o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które będą realizowane w przyszłym roku (2021 r.).

Dotacja może finansować nakłady obejmujące:

 1. sporządzenie ekspertyz konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. prowadzenie prac lub robót budowlanych mających na celu:
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • zabezpieczenie konstrukcyjne części składowych zabytku lub ich odtworzenie
 1. w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • remont lub wymianę instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna część składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zabytku drewnianym;
 • montaż instalacji przeciwpożarowej i odgromowej w zabytku drewnianym, w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych.

Finansowaniem mogą zostać objęte prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

 • znajduje się na stałe na obszarze Gminy Toszek,
 • jest w złym stanie technicznym,
 • posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Toszek,
 • jest wpisany do rejestru zabytków.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z powyższą uchwałą do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,
 • decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 • decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie objętych wnioskiem prac lub robót budowlanych przy zabytków,
 • projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 • fotograficzną dokumentację zabytku, o ile nie wchodzi ona w skład projektu budowlanego,
 • kosztorys inwestorski, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów,
 • informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą),
 • pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 32 237 80 27 (17) lub osobiście w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku – pok. 8 (parter).

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-08-2020 11:04

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry