Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
25 °C
Jana, Moniki, Wiktora
wtorek, 21 maja 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Toszku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Toszku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-12.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-11-30.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Staramy się, aby filmy publikowane aktualnie posiadały napisy dla osób niesłyszących.
 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Dokładamy starań, aby wszystkie publikowane grafiki posiadały tekst alternatywny.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone
  z obowiązku zapewniania dostępności.
 5. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. Trwają pracę nad poprawą istniejących niezgodności oraz tworzeniem nowych podstron i dokumentów zgodnie z wymogami.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://toszek.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Adam Piętka, zrp@toszek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322378030. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44-180 Toszek, Bolesława Chrobrego 2
Tel.: +48322378000
Faks: +48322334141
E-mail:
Strona internetowa: www.toszek.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Toszku, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku Urzędu znajduje się na elewacji frontowej budynku, usytuowanej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego.

 • Wejście główne – usytuowane nieco ponad terenem, drzwi drewniane dwuskrzydłowe, tuż za wejściem znajdują się 4 stopnie prowadzące na poziom parteru budynku,
 • Wejście boczne – na co dzień zamknięte, otwierane w razie zaistniałej potrzeby, usytuowane na poziomie terenu, oznakowane znakami informacyjnymi tzw. „Droga dla osób niepełnosprawnych” (na drzwiach wejściowych oraz przy dzwonku przywołującym), wzdłuż stopni znajdujących się tuż za wejściem zamontowana jest platforma przyschodowa SP-DELTA umożliwiająca wejście osobom poruszającym się na wózku na parter budynku.

W budynku Urzędu nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W budynku występuje bariera architektoniczna - brak dźwigu osobowego. Budynek Urzędu z uwagi na dużą wartość historyczną i kulturową został wpisany do rejestru zabytków Województwa Śląskiego. Zgodnie z treścią pisma Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zaistniałej sytuacji rozwiązaniem zalecanym jest zapewnienie dostępu alternatywnego z wykorzystaniem rozwiązań i urządzeń, które nie ingerują trwale w wygląd budynku. W związku z powyższym dla osób poruszających się na wózkach lub ograniczonych ruchowo dostępny jest jedynie korytarz oraz wszystkie pomieszczenia na parterze, w tym ogólnodostępne WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w którym znajduje się przewijak dla niemowląt. Do pozostałej części budynku (I i II piętro) prowadzi wewnętrzna klatka schodowa, która wyposażona jest w poręcze ścienne.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • Przy wejściu bocznym do budynku znajduje się dzwonek przywołujący pracownika Biura Obsługi Interesantów, który pomoże osobie poruszającej się na wózku dostać się do budynku.
 • Wzdłuż stopni w obrębie wiatrołapu zamontowana jest platforma przyschodowa
  SP-DELTA umożliwiająca wejście osobom poruszającym się na wózku na parter budynku. Na parterze usytuowane są m.in. Biuro Obsługi Interesantów, Kasa, Referat Urzędu Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego, Referat Podatków i Opłat Lokalnych. Ponadto na parterze zlokalizowano również w ramach Referatu Organizacyjnego - punkt potwierdzający profil zaufany, punkt obsługi przedsiębiorców -  z możliwością dokonywania wszelkich czynności związanych z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz uzyskiwaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także punkt obsługi organizacji pozarządowych.
 • W holu wejściowym budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej. Informacja głosowa dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Urzędu, tel. 32 237 80 30, e-mail lub  W chwili obecnej trwają prace nad zapewnieniem w budynku informacji dotykowej oraz głosowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Urząd jest w posiadaniu przenośnej stacji/pętli indukcyjnej, która umożliwia obsługę osób słabosłyszących. Ponadto do dyspozycji osób słabowidzących jest lupa
  do czytania, która posiada dodatkowo podświetlenie. Niezależnie, w każdym przypadku jeżeli zachodzi konieczność, pracownik Urzędu może zapewnić wsparcie osobie ze szczególnymi potrzebami.

4. Informacja o miejscu i sposobie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze budynku w pokoju nr 4, znajdującym się tuż za Salą Ślubów. Osobą zapewniającą wsparcie techniczne oraz obsługującą osoby ze szczególnymi potrzebami jest Koordynator ds. dostępności – Adam Piętka. W chwili obecnej ww. pomieszczenie zostało wyposażone w przenośną stację/pętlę indukcyjną oraz podświetlaną lupę do czytania. Cały czas pracujemy nad dostosowaniem ww. pomieszczenia, tak by umożliwiał w pełni realizację zadań Urzędu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu, tj. w pasie drogi ul. Bolesława Chrobrego brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej został zlecony do realizacji projekt organizacji ruchu, który będzie miał na celu wytyczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej w pasie drogi ul. Bolesława Chrobrego. Jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu, tj. na Rynku. Miejsce postojowe jest oznakowane znakiem D18a T29 „Parking dla niepełnosprawnych”.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W chwili obecnej brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Dokładamy wszelkich starać, aby umożliwić skorzystanie z ww. usług.

Aplikacje mobilne

Gmina Toszek udostępnia darmową aplikację mobilną mieszkańcom gminy. 

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry