Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
31 °C
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
poniedziałek, 22 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Komunikat w sprawie zmiany stawek opłat za śmieci

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat przyczyn wzrostu stawki opłat za odbiór odpadów, publikujemy pełny komunikat w tej sprawie.

 

 1. Metody naliczania stawek opłat za śmieci

W gminach istnieje kilka najbardziej rozpowszechnionych metod ustalania opłaty za śmieci. Każda z nich ma swoje mocne i słabe strony. Do najczęściej spotykanych należą:

 • powiązanie opłat za śmieci za dany okres z ilością zużytej w danym okresie wody – metoda ta, poprzez monitorowanie bieżących zmian ilości wody zużywanej do celów spożywczych lub sanitarnych, pozwala np. uwzględnić pobyt w gospodarstwie domowym w danym czasie większej liczby osób (np. uroczystość rodzinna), co też zwykle wiąże się z większą ilością odpadów lub mniejszej liczby osób (np. wyjazd części domowników). Metoda ta stanowi zachętę do oszczędzania wody. Jej wdrożenie wymaga jednak elektronicznego opomiarowania wszystkich lokali,

 • powiązanie opłaty za śmieci z metrażem mieszkania lub domu – metoda ta opiera się na założeniu, że im większe mieszkanie, tym większa liczba osób je zamieszkuje. Opłata za śmieci jest w tej metodzie pochodną metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Metoda ta nie uwzględnia rzeczywistej liczby osób zamieszkujących dane lokum. O ile może ona być korzystna w sytuacji zamieszkujących razem rodzin wielopokoleniowych lub wielodzietnych, o tyle może być uciążliwa w przypadku osób zamieszkujących samotnie lokale mieszkalne, zwłaszcza lokale o większym metrażu,

 • opłata od każdej osoby zamieszkującej dany lokal – metoda ta zakłada rozliczanie opłat za śmieci wg stawki ustalonej w przeliczeniu na każdą osobę rzeczywiście zamieszkującą dany lokal. Opiera się ona na założeniu, że każdy mieszkaniec wytwarza odpady, dlatego opłata za ich odbiór i zagospodarowanie powinna być naliczana za każdą osobę zamieszkującą pod danym adresem. Metoda nie uwzględnia zróżnicowania w wytwarzaniu odpadów w przypadku np. rodzin z małym dziećmi czy osób starszych. Ta metoda obowiązuje w naszej gminie.

 1. Termin obowiązywania i zakres usług wg nowych stawek.

Od czerwca bieżącego roku na terenie naszej gminy obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór śmieci z posesji mieszkańców oraz za ich zagospodarowanie. Płatność za drugi kwartał 2021 r., której termin przypada 15 maja, powinna być skalkulowana w ten sposób, że opłata za kwiecień i maj winna być obliczona wg dotychczasowej stawki, a opłata za czerwiec – wg nowej stawki.

Za pobraną opłatę gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Samorząd korzysta przy tym z ustawowej możliwości ograniczenia ilości odbierania odpadów danego rodzaju tj. opony czy gruz, a także zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów. System odbioru śmieci obejmuje więc:

 • regularny odbiór odpadów z posesji (segregowanych i pozostałości po segregacji),

 • okresowy odbiór odpadów ponadgabarytowych organizowany wg odrębnego harmonogramu,

 • samodzielne składowanie przez mieszkańców odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wg ustalonych zasad (PSZOK mieści się w Toszku, ul. Boguszyckiej 1 )

 1. Nowe stawki

Wprowadziliśmy dwie podstawowe stawki opłat za śmieci. Pierwsza stawka dotyczy opłaty za odpady zbierane w sposób segregowany i wynosi 34 zł od osoby za miesiąc. Cena ta obejmuje dowolną potrzebną liczbę worków w każdym z 4 podstawowych rodzajów. Stawka ta, w przypadku zadeklarowania samodzielnego kompostowania bioodpadów, ulega zmniejszeniu o 1 zł i wynosi wówczas 33 zł od osoby za miesiąc. Możliwość wyboru kompostowania dotyczy wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Druga stawka za odbiór odpadów dotyczy osób, które nie zbierają śmieci w sposób segregowany. Ponieważ ich negatywny wpływ na środowisko jest bardzo duży, także stawka za brak aktywności proekologicznej jest czterokrotnością stawki podstawowej i wynosi aż 136 zł od osoby za miesiąc.

Segregacja odpadów jest absolutną koniecznością, zarówno z przyczyn ekonomicznych, co widać w stawkach opłat, jak również z przyczyn ekologicznych – śmieci prawidłowo posegregowane można przetworzyć lub zagospodarować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Zdarzają się sytuacje, kiedy mimo ustawowego obowiązku segregacji odpadów, niektóre odpady w workach przygotowanych do oddania nie są posegregowane lub są posegregowane nieprawidłowo. Takie sytuacje są zawsze dokumentowane zdjęciowo oraz pisemnie. Każda taka sytuacja powinna również zostać zgłoszona, a po zgłoszeniu zostaje wydana decyzja o naliczeniu opłaty podwyższonej tj. 136 zł za osobę.

 

 1. Zawiadomienie w sprawie nowych stawek.

W sprawie zmiany stawek wszyscy mieszkańcy zostaną urzędowo zawiadomieni. Zawiadomienia trafią do mieszkańców z początkiem maja. Zostaną one doręczone listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio przez uprawnione to tego osoby.

 

 1. Ilość odpadów komunalnych oddawanych przez mieszkańców gminy 2018, 2019, 2020

W ramach usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców, zewnętrzna firma wyłoniona w przetargu, raportuje gminie informacje na temat ilości śmieci odbieranych z naszych posesji. W poprzednich latach (do 2019 r.) usługa była rozliczana ryczałtowo. Oznacza to, że niezależnie od dokładnej ilości odbieranych śmieci rozliczaliśmy tę usługę zgodnie z ofertą złożoną w przetargu. Obecnie w ramach usługi odbioru śmieci rozliczamy rzeczywiste ilości odbieranych odpadów. Firma podaje nam odczyty z ważenia śmieciarek na wysypisku lub przy instalacji przetwarzania odpadów i te ilości rzeczywiście rozliczamy. Jak liczby te przedstawiają się na przestrzeni ostatnich lat?

Monitorujemy osobno odpady zmieszane i segregowane i choć zauważalna jest korzystna, lekko wzrostowa tendencja proporcji śmieci segregowanych do niesegregowanych, to wzrasta też łączna liczba śmieci, w tym również odpadów zmieszanych. Jak prezentują się te proporcje na przestrzeni ostatnich lat?

ilość odpadów zmieszanych i segregowanych.jpeg

Jedynym wnioskiem, jaki warto zapisać na podstawie danych z powyższych zestawień, jest ten, że powinniśmy wytrwale dążyć do zwiększenia ilości śmieci segregowanych w ogólnej liczbie oddawanych odpadów oraz zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci. Zmniejszenie ilości odpadów może znacząco zmniejszyć kwoty ofert składanych w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

ilość odpadów zmieszanych i segregowanych.jpeg

 

 1. Liczba mieszkańców gminy wynikająca z deklaracji śmieciowych 2018, 2019, 2020.

Opłaty za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości naliczane i wnoszone są na podstawie deklaracji składanych przez osoby je zamieszkujące. Deklaracje te, w razie potrzeby, podlegają urzędowej weryfikacji. Wg danych na dzień dzisiejszy 100% mieszkańców deklaruje segregację śmieci. Deklaracje można na bieżąco aktualizować, szczególnie w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie (wyprowadzki, narodziny, zgony).

W okresie minionych trzech lat liczba osób zamieszkałych na terenie gminy nieznacznie się zmieniała:

liczba osób zamieszkałych na terneie gminy.jpeg

 

 1. Sposób realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów realizowana jest w gminach najczęściej na podstawie wyników przetargu, który organizuje samorząd. Tak jest np. w naszej gminie. Jeśli gmina posiada firmę - spółkę wyspecjalizowaną w zakresie odbioru i transportu odpadów, czyli posiadającą np. własny transport śmieciowy, koszty i organizacja systemu w danej gminie mogą wyglądać inaczej. Czasem kilka gmin tworzy zrzeszenie, w ramach którego wspólnie organizują odbiór i zagospodarowanie odpadów. Takie rozwiązania wymagają jednak dostępu do niezbyt odległych instalacji przetwarzania odpadów, a te miejsca, jako wymagające sporych nakładów, są zazwyczaj własnością konkretnych koncernów startujących w przetargach.

System odbioru odpadów niemal każdego roku podlega pewnym zmianom prawnym. W szczególności dotyczą one podnoszenia wskaźników ekologicznych, jakie należy uzyskać w ramach odbierania i przetwarzania odpadów. Wynika to m.in. ze zobowiązań na szczeblu Unii Europejskiej. Oznacza to, że każdego roku musimy objąć recyklingiem konkretny (coraz większy) procent odbieranych odpadów. Dlatego tak ważna jest ich prawidłowa segregacja. Do roku 2020 Polska była zobowiązana ograniczyć do 50% liczbę śmieci nieposortowanych. Do roku 2025 wskaźnik ten wzrośnie do 55%. Dla porównania - w roku 2011 mogło to być zaledwie 11%. Za niewypełnienie tego wskaźnika przewidziane są kary finansowe. Często gminy przerzucają ryzyko tych kar na firmy odbierające śmieci od mieszkańców. Oferenci uwzględniają więc ich prawdopodobieństwo w kosztach usługi.

 

 1. Przyczyny wzrostu stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów

W ostatnim czasie, zwłaszcza wobec zmiany stawki opłat za odbiór odpadów, jednym z najważniejszych pytań, jest pytanie o przyczyny podwyżki tych stawek. Oprócz wyżej zaprezentowanych informacji opisowych i danych liczbowych, warto wskazać następujące okoliczności, które mają wpływ na stawki opłat za odbiór śmieci:

 • przeniesienie na wykonawcę kosztów, które powinny być ponoszone przez gminę w wyniku naliczenia kar za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu,

 • wzrost opłaty środowiskowej (opłata za składowane na wysypisku pozostałości z sortowania) - z 74 zł w 2017 roku do 301,84 zł/tonę w 2021 r. Opłata jest ustalana przez ministra klimatu, a trafia do samorządu województwa,

 • wzrost produkcji śmieci przez mieszkańców - problem dotyczy nie tylko mieszkańców naszej gminy,

 • ustawowa częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji - być może papier czy szkło mogłyby być odbierane rzadziej,

 • system odbioru i zagospodarowania odpadów powinien się bilansować - samorząd nie powinien dopłacać do tych usług ani na nich zarabiać,

 • wciąż dość niska świadomość dotycząca recyklingu - obowiązek prawidłowej segregacji, wzmacniany poprzez korzystniejsze stawki za odbiór odpadów, nie podniósł jeszcze świadomości ekologicznej ludzi w stopniu wystarczającym,

 • ustawa nakłada na każdą z gmin nakaz utworzenia i utrzymywania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

 • zabudowa, w której operują samochody - inna jest kwota odbioru odpadów z gęstej tkanki miejskiej, gdzie znajduje się zabudowa wielorodzinna, inna w przypadku zabudowy jednorodzinnej na wsiach, gdzie inaczej kształtują się także koszty dojazdu oraz czasu pracy,

 • rosnące z roku na rok koszty paliwa, energii elektrycznej i płacy minimalnej.

9. Możliwości rozwiązania problemu stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

Rozwiązanie opisanych wyżej problemów nie jest zadaniem łatwym. Wśród pomysłów, które spotyka się w dyskusjach i opracowaniach można wskazać następujące:

 • zmiany ustawowe - m.in. wprowadzenie rozszerzonej, finansowej współodpowiedzialności producentów opakowań rozmaitych produktów, którzy wprowadzają je do obrotu, ale nie współfinansują kosztów ich zbierania i przetwarzania,

 • zmiany w gminnym systemie zbierania i zagospodarowania odpadów - wyspecjalizowanie spółki gminnej w kierunku odbierania odpadów od mieszkańców i ich transportu, z jednoczesnym uzyskaniem gwarancji dostępu do nieodległej instalacji przetwarzania odpadów,

 • zmiany nawyków - dążenie do zmniejszenia ilości produkowanych śmieci w gospodarstwach domowych oraz do tego, aby wszystkie śmieci, które u nas powstają, były zawsze prawidłowo posegregowane. Do przemyślenia są torby wielokrotnego użytku, woreczki materiałowe (lub z siatki) na owoce, warzywa, pieczywo itp. zamiast woreczków plastikowych; zaczyna się sezon grillowy – warto zadbać o to, aby talerze, kubki, sztućce były papierowe lub wielorazowego użytku

PDFKomunikat w sprawie śmieci (607,22KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-04-2021 12:48 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-04-2021 12:51

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry