Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
4 °C
Antoniego, Gracji, Lucjana
czwartek, 13 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Platforma konsultacji społecznych - uruchamiany kolejne narzędzie usprawniające komunikację z mieszkańcami

Czym tak właściwie są „konsultacje społeczne”?

Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (w tym przypadku - organami gminy) a mieszkańcami lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), mającym
na celu zebranie uwag, opinii, stanowisk, propozycji rozwiązań lub sugestii zmian
od instytucji i/lub osób, których w pewien sposób dotkną –  bezpośrednio lub pośrednio –  skutki proponowanych przez administrację działań. Zebranie uwag pozwala organom administracji publicznej na podejmowanie  optymalnych decyzji w sprawach publicznych
w oparciu o zgromadzone informacje.

Konsultacje społeczne nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia i opiniowania gotowych planów. Mogą być też procesem, w którym od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości podejmowane będą decyzje. Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych sektorów życia społecznego i wspólny pomysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.

Kiedy przeprowadza się konsultacje społeczne i na jakich zasadach?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadkach przewidzianych ustawami lub w innych sprawach ważnych dla gminy oraz życia i funkcjonowania wspólnoty samorządowej w celu uzyskania opinii, uwag i wniosków do proponowanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami lub  w celu poznania uwag, opinii organizacji
w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących ich statutowej działalności przeprowadza się konsultacje na zasadach określonych w szczególności w:

 1. Uchwale nr XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r.
  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2129);
 2. Uchwale  nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zmienionej Uchwałą
  nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.
  z 2018 r. poz. 2435 z późn. zm.);

 

Jak dotąd były przeprowadzane konsultacje?

Dotychczas informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych pojawiały się głównie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek  (zakładka „Konsultacje społeczne”) oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Toszku.

Konsultacje były przeprowadzane głównie w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag (np. do projektu danej uchwały) na specjalnie przygotowanym formularzu, który wypełniony należało złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta
na parterze) lub przesłać skanem na adres e-mail .

 

Jak teraz będą wyglądały konsultacje?

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych pozostają bez zmian – odbywać się będą na podstawie obowiązujących ustaw oraz w/w aktów prawa miejscowego, z tą różnicą, że każda konsultacja dodatkowo będzie zamieszczana na elektronicznej platformie przeprowadzania konsultacji społecznych. Nie trzeba niczego drukować – wystarczy
o dowolnej porze z dowolnego miejsca przesłać formularz online. 

W ramach funkcjonowania elektronicznej platformy konsultacji społecznych uruchomiona zostaje strona internetowa pod adresem https://toszek.wdialogu.pl/konsultacje

 

Jakie dodatkowe funkcje posiada platforma?

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 1. konsultacje społeczne - wzięcie udziału w konsultacjach społecznych, może wymagać podania danych osobowych, celem zweryfikowania posiadania uprawnienia do udziału
  w przedmiotowych konsultacjach, przy czym podanie danych osobowych oznaczonych jako:
 1. obowiązkowe – przekazanie tych danych jest niezbędne do określenia, czy uczestnik konsultacji jest uprawniony do wzięcia udziału w danej konsultacji społecznej;
 2. nieobowiązkowe (fakultatywne) – dane kontaktowe umożliwiają przesłanie informacji zwrotnej do nadawcy;

Na platformie udostępniane będą aktualne konsultacje oraz archiwalne (zakładka „Przeglądaj konsultacje”).

 1. zgłaszanie propozycji konsultacji – na platformie została specjalnie stworzona zakładka „Zgłoś konsultacje”. Dostrzegasz potrzebę przeprowadzenia konsultacji, debaty, dyskusji? Świetnie! – Zgłoś swoją propozycję. Podyskutujmy wspólnie na ten temat z innymi mieszkańcami;
 2. badania ankietowe – za pomocą platformy będziemy mogli przeprowadzać nie tylko konsultacje społeczne w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn.), ale również różnego rodzaju badania ankietowe;
 3. „centrum zgłoszeń” – na platformie została stworzona zakładka specjalnie dla mieszkańców, którzy chcieliby zgłosić za pośrednictwem platformy informację (problem). To może być dziura w chodniku, brak rozkładu jazdy na przystanku lub cokolwiek innego. Zgłoś problem, a bez zbędnej biurokracji, Twoje zgłoszenie trafi bezpośrednio do odpowiedniej jednostki lub komórki organizacyjnej Urzędu link:

https://toszek.wdialogu.pl/zgloszenia

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz. Platforma została uruchomiona z myślą o Tobie i Twoich potrzebach – włącz się w procesy decyzyjne w sprawach ważnych dla lokalnej wspólnoty.

Wejdź na stronę: https://toszek.wdialogu.pl/ i wypróbuj funkcjonalność platformy, która łączy ze sobą aplikacje Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz Centrum Zgłoszeń.

UWAGA: Przedmiotowa aplikacja jest w fazie testowej – udostępniona została bezpłatnie celem sprawdzenia funkcjonalności jakie daje mieszkańcom oraz obsługującym ją pracownikom Urzędu. Jeżeli nasuną się Państwu jakiekolwiek uwagi co do sposobu funkcjonalności w/w platformy lub wyglądu samej strony prosimy o informację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres .

Testy trwają do 12 października br. – pomóż nam zdecydować, czy aplikacja spełnia swoje zdanie, tj. zwiększa możliwości udziału mieszkańców w życiu społecznym.

 

Dziękujemy za każde zgłoszenie, każdą wypełnioną ankietę i każdą uwagę.

Opublikował(a): Tymoteusz Rduch Data publikacji: 06-09-2021 10:54 Modyfikował(a): Tymoteusz Rduch Data modyfikacji: 06-09-2021 10:55

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry