Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
2 °C
Anety, Leokadii, Wiesława
piątek, 09 grudnia 2022
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli i seniorów

W sezonie grypowym 2021/2022 Ministerstwo Zdrowia przeprowadza bezpłatną akcję szczepień m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

- osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

- osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

- osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

- nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;

- studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

- osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

- osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

- pacjenci:

  • zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  • oddziału medycyny paliatywnej;

- osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

- osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

- funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;

- Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

- osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Bezpłatne szczepienia w/w grup ruszyły od października 2021 r.

Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z bezpłatnego szczepienia?

Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA  - Informacje.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień (Nie ma zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.)

Na terenie Gminy Toszek funkcjonują 4 punkty szczepień przeciwko grypie zlokalizowane
w n/w miejscach:

  • SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek;
  • B.BŁASZCZYŃSKA I E.KOŁODZIEJ SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZE, Punkt szczepień: ul. Górnośląska 1, 44-180 TOSZEK
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA "Remedium" Awramienko Spółka Jawna - Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ul. Gliwicka 26, 44-180 Toszek
  • OŚRODEK ZDROWIA W BOJSZOWIE. IWONA KUŹMIŃSKA - MERYK SPÓŁKA JAWNA Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z punktem szczepień, ul. Świbska 17, 44-180 Kotulin

Szczegóły na stronie internetowej:

Opublikował(a): Łukasz Glomb Data publikacji: 07-10-2021 14:31

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry