Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
24 °C
Henryka, Igi, Włodzimierza
poniedziałek, 15 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

5 lat minęło… Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek obchodzi piątą rocznicę powstania

5 lat minęło…. Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek obchodzi piątą rocznicę powstania

Przypomnijmy … początki wspólnej obsługi placówek oświatowych w gminie Toszek sięgają roku 1991, kiedy to Rada Miejska w Toszku powołała jednostkę budżetową o nazwie „Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Toszku". Placówka ta zarządzała 9 jednostkami (5 szkół podstawowych i 4 przedszkola). 23 lutego 1999 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Toszku zostaje zlikwidowany (Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr VII/58/99), a Urząd Miasta i Gminy Toszek przejmuje dokumentację rachunkową z ww. jednostek i prowadzi ją do 1999 r. w ramach zadań Referatu Oświaty.

W 2007 r. ponownie stworzono jednostkę organizacyjną o nazwie „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”. ZOPO zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie uchwały nr XIII/137/07 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007 r. Placówka została powołana do wykonywania obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych. Uchwałą nr XIV/153/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 
29 stycznia 2008 roku nadano jej statut, w którym określono zakres, zadania oraz organizację wewnętrzną, a także gospodarkę finansową i mienie. Nowo powołana jednostka na dzień 1 stycznia 2008 r. przejęła zadania gminy w zakresie oświaty i obsługi finansowej  dla 6 jednostek oświatowych tj.: 1 gimnazjum, 4 szkół podstawowych i 1 przedszkola.

Od 1 stycznia 2017 r. ZOPO zaczęło działać jako Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek (tzw. CUW). W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym zmienił się zakres działalności jednostki. Decyzją Rady Miejskiej w Toszku (Uchwały: Nr XXV/173/2016 i Nr XXV/174/2016 z 25 sierpnia 2016 r.) zmieniono statut i zadania, a w nim określono zakres działania CUWu oraz ilość jednostek obsługiwanych. Misję w zakresie utworzenia nowej jednostki pod nowym adresem: Toszek ul. Strzelecka 35 Burmistrz Toszka – Grzegorz Kupczyk powierzył Agnieszce Szalińskiej – dotychczasowej kierownik ZOPO. 

CUW obsługuje obecnie księgowość i finanse wszystkich placówek oświatowych oraz wybranych jednostek gminy: Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku i Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Dzięki temu ujednolicono standard obsługi, a także w jednym miejscu zgromadzono dokumentację księgową do tej pory będącą do dyspozycji poszczególnych jednostek. Łącznie pod pieczą CUW znajduje się 8 instytucji.

CUW w zakresie obsługi kadrowo – płacowej prowadzi sprawy kadrowe dla wszystkich pracowników CK „Zamek w Toszku”, Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku oraz dyrektorów  gminnych placówek oświatowych. Do zadań CUWu należy również wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla obsługiwanych jednostek, dodatkowo wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatków z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych.

W zakresie obsługi finansowo – księgowej CUW przejął całość obowiązków obsługiwanych jednostek z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, na bieżąco analizuje wykonanie planów, obsługuje pracowniczą kasę zapomogowo – pożyczkową w jednostkach, dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów oraz wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi zlecone przez dyrektorów jednostek obsługiwanych.

CUW prowadzi również doradztwo i konsultacje prawne dla wszystkich jednostek oraz przygotowuje, prowadzi i rozlicza projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych. Warto wspomnieć, że z inicjatywy Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek tj. napisanie i złożenie wniosków oraz nadzór nad ich realizacją, w naszej gminie zrealizowano następujące edukacyjne projekty unijne:

Nazwa projektu

Czas trwania projektu

Dofinansowanie

Gimnazjum w Toszku – z nami odkryjesz swoje uzdolnienia

01.09.2016

20.06.2019

325.272,50 zł

Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek

01.09.2016

30.06.2019

379.117,50 zł

Kraina Przedszkolaka – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Toszek

01.07.2018

31.08.2019

304.059,35 zł

Na edukacyjnym szlaku – programy wspierania uczniów w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku oraz w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

01.01.2019

30.06.2020

388,055,00 zł

Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów

01.01.2019

30.06.2020

321.840,80 zł

Bajkolandia – przedszkole marzeń

 

180.080,83 zł

Odkrywamy świat nauki

01.09.2020

30.06.2022

397.543,05 zł

SUMA POZYSKANYCH ŚRODKÓW:

2.295.969,03 zł

Centrum pozyskuje również aktywnie środki z rządowych programów np.: Książki marzeń, Narodowy Program Czytelnictwa czy Aktywna tablica oraz co roku ubiega się o dodatkowe fundusze z 0,4 % subwencji oświatowej. Dzięki tym staraniom udało się pozyskać środki na edukację włączającą, doposażenie stołówek, świetlic, remont łazienek oraz gabinetów szkolnej pielęgniarki, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zakup mebli i pełne wyposażenie pracowni przyrodniczych w każdej szkole podstawowej.

Warto podkreślić, że Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek prowadzi również inne zadania zlecone przez gminę, tj.: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pomoc materialna dla uczniów, udzielana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, awans zawodowy nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych placówek oświatowych, zatwierdzanie projektów organizacyjnych placówek oświatowych podlegających gminie i ich bieżąca analiza, prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej, organizacja dowożenia uczniów do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych, nadzór nad rekrutacją do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,  finansowa realizacja programów: Rodzina 500 plus, Dobry Start, Za życiem, Karta Dużej Rodziny, obsługa finansowa świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, pieczy zastępczej.

Pracownicy Centrum to wykwalifikowana kadra, w skład której wchodzą:

Lp

Pracownicy Centrum

1.

Maria Walus – główny księgowy

2.

Ewelina Dworczyk – Hajduk – zastępca dyrektora

3.

Magdalena Prawda – zastępca głównego księgowego

4.

Piotr Baczyński – specjalista

5.

Iwona Bażanowska – specjalista

6.

Justyna Geisler - specjalista

7.

Gabriela Ebisz – starszy inspektor

8.

Żaneta Koncka – Gaj - specjalista

9.

Beata Bakaj - starszy inspektor

10.

Patrycja Sierla - specjalista

 

pracownicy CUW.jpeg
 

Aktualnie na zastępstwo za nieobecnych pracowników zatrudnione są Panie: Katarzyna Ciszewska i Maria Morawiec. Całością nadal szefuje Agnieszka Szalińska.

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 01-02-2022 11:06 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 01-02-2022 11:08

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry